Cvičení NME

Pravidla pro udělování zápočtů:

1 - Úvod

2 - Čísla v počítači, chyba a nestabilita

zobrazení čísel v počítači

chyba metody a nestabilita

3 - Řešení matic, LU dekompozice

4 - Iterační metody, vlastní čísla

5 - Lagrangeova interpolace, aproximace derivace

6 - Čebyševovy polynomy, nejmenší čtverce, třídění

 • stejnoměrná aproximace funkce (Čebyševovy polynomy)
 • aproximace metodou nejmenších čtverců - příklad na aproximaci lineární funkcí, odvození aproximace kvadratickou funkcí,
  • problémy statistické regrese - Anscombe's quartet
  • With four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk.
   -- John von Neumann [zdroj]

třídění dat

7 - Nelineární rovnice

řešení nelineárních rovnic a jejich soustav

8 - Extrémy funkcí, integrace

hledání extrémů funkcí

numerický výpočet integrálu

 • úloha: Spočítejte numericky určité integrály funkce exp(x) pro x od 1.0 do 5.0 a sin3(x) pro x od Pi/6 do Pi/2 pomocí lichoběžníkového pravidla, obdelníkového pravidla a Simpsonovou metodou pro 10 kroků, 100 kroků a 1000 kroků. Výsledky porovnejte.
 • její možné řešení v Pascalu a v Matlabu

9 - Integrace, Monte Carlo

 • Rombergova integrace - vysvětlení a příklad takového výpočtu integrálu
 • Gaussovy kvadratury (výpočet integrálu při neekvidistantním rozdělení bodů s různými váhami) - program v Matlabu
 • vícedimenzionální integrace - příklad na posloupnost opakovaných jednodimenzionálních integrací
 • metoda Monte Carlo - výpočet konstanty Pi
 • metoda Monte Carlo - výpočet integrálu

10 - Obyčejné diferenciální rovnice (ODE)

11 - Metoda střelby, metoda konečných diferencí