v. 2021/22

Elektronické praktikum 1 a 2

Cílem praktika je získat základní dovednosti v elektronice a dále se naučit samostatné práci na problému, formulaci úlohy a formulaci výsledků. Výuka probíhá v blocích po 4 hodinách, jednou za dva týdny, počínaje druhým týdnem semestru v učebně Tn130 (v některých verzích rozvrhu je označována i jako KFE-EPR). Tyto informace se vztahují pouze na předměty základního bakalářského elektronického praktika KFE s kódy 12EPR1 a 12EPR2.

Pokyny pro vypracování úloh

 • Účast na praktiku je povinná.
 • Student musí absolvovat školení bezpečnosti práce (§4) před účastí na praktiku.
 • Student musí vypracovat všechny úlohy.
 • Na praktikum přichází student připraven, tj. s prostudovaným zadáním úlohy a konkrétní představou, co a jak bude měřit.
 • V průběhu práce / měření zapisuje poznámky a výsledky do deníku. Z deníku musí být patrno, co a jak bylo měřeno (schéma, …), jednotlivé naměřené hodnoty, datum měření. Každý má svůj vlastní deník (i při práci ve dvojicích).
 • Po dokončení úlohy vypracuje každý samostatně protokol a odevzdá elektronicky před začátkem příštího praktika nebo nejpozději 2 týdny po vypracování úlohy.
 • Konzultace jsou možné vždy 30 minut před praktikem v Tn314.

Náležitosti protokolu

 • Protokol je nutné vypracovat na počítači včetně schémat a odeslat na adresu ivan.prochazka@fjfi.cvut.cz před zahájením následujícího praktika nebo nejpozději 2 týdny po vypracování úlohy. Protokoly doručené později nebudou hodnoceny. Opravené protokoly podávané podruhé musejí být doručeny nejpozději do týdne po prvním hodnocení.
 • Protokol za každou úlohu je třeba poslat samostatně s následujícím formátem položky Předmět: EP č. úlohy příjmení
  příklad: EP 6 Novak
 • Záhlaví protokolu musí obsahovat jméno, číslo úlohy, datum konání praktika a datum vypracování protokolu. Přijatelné formáty jsou MS Word a Adobe Acrobat, tj. .doc, .rtf, .pdf. Pdf preferováno.
 • Protokol je členěn samostatně pro jednotlivé dílčí úlohy.
 • Protokol musí splňovat požadavky na technický text, na náležitosti grafů atd.
 • Ke každé dílčí úloze musí protokol obsahovat:
  1. přesné zadání včetně poznámek,
  2. rozbor řešení úlohy (schémata, výpočty, odvození, …),
  3. měřící postup, naměřené hodnoty, výpočty, výsledky,
  4. grafy a tabulky výsledků, závěr.
 • Závěr úlohy musí být jednoznačnou odpovědí na zadání.
  (Toto členění neplatí pro zadání typu „… seznamte se s …”)
 • Vzorový protokol

Hodnocení praktika / protokolu

 • Protokol / praktikum se boduje.
 • Za každou úlohu je možno získat 0–10 bodů, za první část 0–1 bod, za ostatní části 0–3 body.
 • Podmínky udělení zápočtu:
  • Student musí mít v indexu potvrzení o absolvování školení bezpečnosti práce.
  • Student musí vypracovat všechny úlohy.
  • Úloha se považuje za vypracovanou, pokud je hodnocena alespoň pěti body.
  • Úlohy je možno vypracovat a protokoly odevzdat nejpozději do konce zápočtového týdne příslušného semestru.

I. Procházka, KFE

úlohy:

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1