Informatika 0

Program pro zimní semestr 2019/20
datum obsah
26. 9. úvodní hodina
přednáškové podklady
úloha č. 0 (neklasifikovaná): Data v souboru reprezentují postupně naměřené teploty. Vytvořte z nich graf, který podle vašeho názoru správně předá, zobrazí tyto informace. Použijte libovolný program, který alespoň trochu ovládáte. Výsledný graf očekávám ve formě obrázku, ne ve formě zdrojového souboru (např. ne jako sešit MS Excelu).
10. 10. obecná pravidla
přednáškové podklady
ukázkové řešení nulté úlohy s použitím google charts api.
úvod do programu SciDAVis
17. 10. 2D grafy v kartézských souřadnicích, příklady
přednáškové podklady, prac. soubory
 
úloha č. 1: Na webu ČNB najdete historii vývoje směnných kurzů Kč. Z dostupných dat si vyberte jednu cizí měnu a jeden měsíc v roce 2019 a tato vybraná data vykreslete do správně popsaného grafu, typ grafu si zvolte sami a volbu zdůvodněte. Pozn.: v úloze jde zejména o práci s daty v ne zcela běžném formátu. Pro všechny úlohy platí, že graf posílejte jako obrázek.
24. 10. samostudium - polární grafy a méně obvyklé 2D grafy
přednáškové podklady
31. 10. fitování, aproximace funkcí
přednáškové podklady, prac. soubory
 
úloha č. 2: Jednou ze zákonitostí společnou několika fyzikálním jevům je pokles intenzity z izotropního zdroje s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. V souboru jsou naměřená data intenzity zatížená také konstantním šumem. Data správně nafitujte a z výsledku fitu určete polohu zdroje (a poznamenejte ji do grafu, není nutné, aby byla graficky označena).
7. 11. fitování, složitější příklady; vybrané vlastnosti Gaussovy funkce
přednáškové podklady, prac. soubory
 
úloha č. 3: Naměřená data reprezentují exponenciální časový nárůst proudu v elektrickém obvodu. Data nafitujte odpovídající funkcí a z výsledku fitu určete časovou konstantu nárůstu. Stejně jako u předcházející úlohy hodnotu poznamenejte do grafu.
mimořádně
ve středu
13. 11.
od 13.30
vektorové grafy
přednáškové podklady
 
úloha č. 4: Formou vektorového grafu na náhodné mřížce v intervalu <−1;+1>×<−1;+1> zobrazte vektorové pole popsané soustavou diferenciálních rovnic x’ = 2 − 4x², y’ = 2xy
21. 11. statistické grafy, zobrazování „hustých“ dat
přednáškové podklady
prac. soubory
demo pro GNUPlot
 
úloha č. 5: Na webu weather.sh.cvut.cz najdete kromě aktuálního meteorologického přehledu, také historii naměřených dat (v dolní části stránky, u textu „Procházet historii“). Zvolte si nějaký den letos na jaře a z poskytnutých dat vykreslete histogram síly větru v tomto dni (sloupec nadepsaný „Vitr“). Graf a jeho osy správně popište. Navíc do grafu nakreslete čáru reprezentující směrodatnou odchylku výchozích dat.
5. 12. Fourierova transformace
přednáškové podklady
 
pomůcka: online DFT kalkulátor
úloha č. 6: Na webu belgické královské observatoře najdete krom jiného údaje o počtu slunečních skvrn. Zvolte si některou z datových sad a uložte si ji ve zvoleném formátu. Do prvního grafu vykreslete časový průběh počtu slunečních skvrn v rozsahu alespoň století a do druhého grafu vykreslete amplitudové spektrum tohoto průběhu. V obou případech věnujte pozornost zejména správnému popisu osy x. Amplitudové spektrum můžete shora omezit jen na obsahově zajímavé frekvence.
dále
během
prosince
konzultace po předchozí domluvě
 

Pravidla:

Podmínkou udělení zápočtu v akad. roce 2019/20 je docházka na semináře a vypracování postupně zadávaných úloh a případně zdůvodnění použitých postupů. Výsledky úloh zasílejte na adresu uvedenou dole na této stránce, v položce Předmět uvádějte kód 12INF0. Zápočet lze získat pouze během zkouškového období zimního semestru. Bude-li některá úloha klasifikována stupněm F, bude i celková známka F. Jinak bude celková známka odpovídat průměru dílčích známek.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1