Informatika 0

Program pro zimní semestr 2020/21
datum obsah
24. 9. úvodní hodina
přednáškové podklady
úloha č. 0 (neklasifikovaná): Data v souboru reprezentují postupně naměřené teploty. Vytvořte z nich graf, který podle vašeho názoru správně předá, zobrazí tyto informace. Použijte libovolný program, který alespoň trochu ovládáte. Výsledný graf očekávám ve formě obrázku, ne ve formě zdrojového souboru (např. ne jako sešit MS Excelu).
10. 10. obecná pravidla
přednáškové podklady
ukázkové řešení nulté úlohy s použitím google charts api. (Ctrl+U na stránce ukáže zdrojový kód)
6. 10. 2D grafy v kartézských souřadnicích, příklady
přednáškové podklady
úvod do programu SciDAVis  
úloha č. 1: Na webu ČNB najdete historii vývoje směnných kurzů Kč. Z dostupných dat si vyberte jednu cizí měnu a jeden měsíc v roce 2020 a tato vybraná data vykreslete do správně popsaného grafu, typ grafu si zvolte sami a volbu zdůvodněte. Pozn.: v úloze jde zejména o práci s daty v ne zcela běžném formátu. Pro všechny úlohy platí, že graf posílejte jako obrázek.
13. 10. polární grafy a méně obvyklé 2D grafy
dokončení úvodu do programu
prac. soubory
20. 10. fitování, aproximace funkcí
 
úloha č. 2: Jednou ze zákonitostí společnou několika fyzikálním jevům je pokles intenzity z izotropního zdroje s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. V souboru jsou naměřená data intenzity zatížená také konstantním šumem. Data správně nafitujte a z výsledku fitu určete polohu zdroje (a poznamenejte ji do grafu, není nutné, aby byla graficky označena).
27. 10. fitování, složitější příklady; vybrané vlastnosti Gaussovy funkce
 
úloha č. 3: Naměřená data reprezentují exponenciální časový nárůst proudu v elektrickém obvodu. Data nafitujte odpovídající funkcí a z výsledku fitu určete časovou konstantu nárůstu. Stejně jako u předcházející úlohy hodnotu poznamenejte do grafu.
3. 11. vektorové grafy
 
úloha č. 4: Formou vektorového grafu na náhodné mřížce v intervalu <−1;+1>×<−1;+1> zobrazte vektorové pole popsané soustavou diferenciálních rovnic x’ = 2 − 4x², y’ = 2xy
10. 11. statistické grafy, zobrazování „hustých“ dat
 
úloha č. 5: Na webu weather.sh.cvut.cz najdete kromě aktuálního meteorologického přehledu, také historii naměřených dat (v dolní části stránky, u textu „Procházet historii“). Zvolte si nějaký den na jaře 2018 a z poskytnutých dat vykreslete histogram síly větru v tomto dni (sloupec nadepsaný „Vitr“). Graf a jeho osy správně popište. Navíc do grafu nakreslete čáru reprezentující směrodatnou odchylku výchozích dat.
24. 11. Fourierova transformace
 
úloha č. 6: Na webu belgické královské observatoře najdete krom jiného údaje o počtu slunečních skvrn. Zvolte si některou z datových sad a uložte si ji ve zvoleném formátu. Do prvního grafu vykreslete časový průběh počtu slunečních skvrn v rozsahu alespoň století a do druhého grafu vykreslete amplitudové spektrum tohoto průběhu. V obou případech věnujte pozornost zejména správnému popisu osy x. Amplitudové spektrum můžete shora omezit jen na obsahově zajímavé frekvence.
1. 12. grafy z maticových a obrazových dat
program ImageJ
 
úloha č. 7: Snímek stínítka s intenzitním obrazem laserového svazku zachycuje čtvercovou plochu o straně 4 cm. Vykreslete intenzitní profil podél zvoleného řezu snímkem. Hodnoty na ose x přepočtěte tak, aby byly zobrazeny v délkových jednotkách (mm nebo cm).
dále
během
prosince
konzultace po předchozí domluvě
 

Pravidla:

Podmínkou udělení zápočtu v akad. roce 2020/21 je přiměřená docházka na semináře (ev. účast na on-line výuce) a vypracování všech postupně zadávaných úloh a případně zdůvodnění použitých postupů. Výsledky úloh zasílejte na adresu uvedenou dole na této stránce, v položce Předmět uvádějte kód [12INF0]. Zápočet lze získat pouze během zkouškového období zimního semestru. Bude-li některá úloha klasifikována stupněm F, bude i celková známka F. Jinak bude celková známka odpovídat průměru dílčích známek.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1