Rámcová témata disertačních prací pro školní rok 2018-19

Seznam ke dni 19. 11. 2018.

  Rámcové téma práce Školitel, event. školitel-specialista
1. Detektor jednotlivých fotonů pro přenos přesného času do kosmu prof. Ing. I. Procházka, DrSc.
2. Metody pro jednofotonovou synchronizaci časových stupnic Ing. J. Blažej, Ph.D.
3. Nové SXR zdroje a zobrazovací systémy pro mikroskopii ve vodním okně doc. Ing. L. Pína, DrSc.
4. Numerical methods and predictive hydrodynamical simulations with non-local energy transport for laser generated plasma Ing. M. Kuchařík, Ph.D.
5. Spektroskopická charakterizace optických vláken dopovaných prvky vzácných zemin pro vláknové lasery Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.
6. Studium nestabilních stavů vláknových laserů Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.
7. Thuliem dopované vláknové lasery Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.
8. Teoretický výzkum vybraných metamateriálů, metastruktur a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter
9. Nelokální a kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
10. Interakce, šíření a rezonance světla v nanoplazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
11. Simulace šíření elektromagnetického pole ve fotonických/plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
12. Grafen ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
13. Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter
14. Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát, supersymetrické struktury doc. Dr. Ing. I. Richter
15. Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter
16. Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
17. Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
18. Metody pro numerické modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter
19. Neklasické kvantové stavy světla doc. Dr. Ing. I. Richter
20. Interakce světla s kvantovými strukturami a systémy doc. Dr. Ing. I. Richter
21. Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
22. Mikroskopie povrchových plasmonů a její biologické aplikace prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
23. Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
24. Lasery na bázi neodymem dopovaných fluoridů pro generaci sub-pikosekundových impulsů ve spektrální oblasti 1 mikrometru prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D.
25. Lasery na bázi holmiem dopovaných fluoridů pro generaci laserového záření ve spektrální oblasti 2 mikrometrů prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D.
26. Vývoj aktivních substrátů pro spektroskopii založenou na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu prof. Ing. J. Limpouch, CSc., RNDr. J. Proška
27. Pokročilé mikroskopické metody sledování makromolekul a atomárních klastrů Mgr. M. Piliarik, Ph.D., (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
28. Teoretická analýza a numerické simulace interakce intenzivních laserových svazků s terči prof. Ing. J. Limpouch, CSc.
29. Hybridní zdroje XUV záření Ing. A. Jančárek, CSc.
30. Application of Plasma Channels and Inhomogeneous Magnetic Field Generated in Capillary Discharges prof. S. Bulanov (ELI), Ing. A. Jančárek, CSc.
31. Development of an high-resolution Thomson Parabola spectrometer for high energy laser-driven particle beams Dr. D. Margarone (FzÚ AV ČR), Ing. J. Pšikal, Ph.D.
32. Design and realization of a bunching cavity for the longitudinal focusing of laser-driven ion beams Dr. D. Margarone (FzÚ AV ČR), Ing. J. Pšikal, Ph.D.
33. Vybrané kvazi-tří-hladinové pevnolátkové lasery Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.
34. Large surface functionalization by laser-induced micro and nanostructures doc. Ing. M. Kálal, CSc., D. Rostohar (HiLASE FzÚ AV ČR)
35. Pokročilé terče pro generaci vysokých harmonických frekvencí Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc.
36. Parametrická generace výkonných koherentních svazků ve střední infračervené oblasti Ing. M. Smrž, Ph.D. (HiLASE FzÚ AV ČR), prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.
37. Frekvenční konverze výkonných infračervených laserových svazků do viditelné a ultrafialové oblasti Ing. M. Smrž, Ph.D. (HiLASE FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.
38. Nonlinear optical effects and applications in high energy laser systems prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., J. T. Green (ELI FzÚ AV ČR)
39. Fyzika interakce laserového záření s plazmatem v kontextu inerciální termojaderné fúze Dr Andreas Weber (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
40. Parametrické nestability a nelineární procesy v laserovém plazmatu doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
41. Řízení a diagnostika robotické stanice pro laserové zpevňování povrchu materiálů Ing. J. Blažej, Ph.D., Saulius Pakalnis, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE)
42. Stabilizace laserového urychlování elektronového svazku Ing. J. Pšikal, Ph.D., Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR)
43. Development of real-time diagnostics for laser-generated ion characterization Dr. D. Margarone (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.
44. Pokročilé metody pro adaptivní optiku doc. Ing. M. Čech, CSc., Ing. J. Pilař, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE)