Rámcová témata disertačních prací KFE pro školní rok 2021-22

Seznam ke dni 18. 5. 2021.

Obor: Fyzikální inženýrství, Specializace: Fyzikální elektronika

Nabízená témata dizertačních prací na webu FJFI
obsahují i další témata pro Obor Fyzikální inženýrství.

Téma Rámcové téma práce Školitel, event. školitel-specialista
FE1 Řízení a diagnostika robotické stanice pro laserové zpevňování povrchu materiálů Ing. J. Blažej, Ph.D.
FE2 Metody pro jednofotonovou synchronizaci časových stupnic Ing. J. Blažej, Ph.D.
FE3 Studium optických a akustooptických vlastností kalomelu Ing. J. Blažej, Ph.D.
FE4 Detektor jednotlivých fotonů pro přenos přesného času do kosmu prof. Ing. I. Procházka, DrSc.
FE5 Elektronika časové měřící ústředny pro kosmické projekty prof. Ing. I. Procházka, DrSc.
FE6 Detektory jednotlivých fotonů pro laserové měření vzdálenosti a sledování kosmické tříště prof. Ing. I. Procházka, DrSc.
FE7 Fyzika interakce laserového záření s plazmatem v kontextu inerciální termojaderné fůze doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
FE8 Mikroskopie povrchových plasmonů pro studium buněčných procesů prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR)
FE9 Růstové mechanizmy polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR)
FE10 Transport tepla a elektrického náboje v polovodičových nanostrukturách s využitím rastrující sondy Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR)
FE11 Metody pro modelování pokročilých fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter
FE12 Nelineární a povrchové efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
FE13 Fyzika periodických a kvaziperiodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter
FE14 Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách pro senzorické aplikace doc. Dr. Ing. I. Richter
FE15 Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter
FE16 Grafen ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
FE17 Parametrické nestability a nelineární procesy v laserovém plazmatu doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
FE18 Numerické metody modelování interakce laserů s látkou prof. Ing. R. Liska, CSc.
FE19 Vývoj a aplikace plazmatických vlnovodů Ing. A. Jančárek, CSc., Ing. M. Nevrkla, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines; KFE)
FE20 Monitoring a ovlivnění pěstebního cyklu Cordyceps militaris pomocí optoelektronických prostředků Ing. A. Jančárek, CSc., Ing. Eva Prenerová, CSc. (MycoProgress)
FE21 Nové typy pláštěm čerpaných thuliových vláken pro vláknové lasery s vysokým výkonem doc. Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.
FE22 Komplexní optimalizace svazku a vlnoplochy ve vysokovýkonném a vysoko-energetickém laserovém systému Bivoj doc. Ing. M. Čech, CSc., Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. J. Pilař, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE)
FE23 Pokročilé numerické metody pro hydrodynamické simulace plazmatu doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D.
FE24 Polarimetrie Muellerových matic pro složité laserové systémy Ing. O. Slezák, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), doc. Ing. M. Čech, CSc.
FE25 Numerické simulace tepelně-optických jevů ve složitých laserových systémech Ing. O. Slezák, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), doc. Ing. M. Čech, CSc.
FE26 Vliv šířky spektra a koherence záření na interakci s plazmatem pro výzkum inerciální fúze doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
FE27 Vliv silného externího magnetického pole na interakci laserového záření s plazmatem doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
FE28 Plazmová optika pro ultraintenzivní lasery, speciální terče a struktury doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
FE29 Lasery s ultrakrátkými pulsy ve spektrální oblasti 1.9 - 3 um Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Frank, Ph.D, Ing. J. Mužík (FzÚ AV ČR, HiLASE)
FE30 Generace vysokých harmonických frekvencí mícháním laserového IR a THz pole O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. O. Klimo, Ph.D., Ing. M. Jurkovič (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)
FE31 Post-compression of high power femtosecond laser pulses for high-order harmonic generation O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. M. Jelínek, Ph.D., Ing. M. Jurkovič (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)


Program: Kvantové technologie

Všechna nabízená témata (i z jiných kateder) Programu Kvantové technologie na webu FJFI (odkud je také převzato číslování témat).

Téma Rámcové téma práce Školitel, event. školitel-specialista
KT1 Kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
KT2 Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter
KT3 Příprava plasmonických struktur s vnitřní vazbou doc. Ing. L. Kalvoda, CSc., doc. Dr. Ing. I. Richter
KT5 Perspektivní nanofotonické a nanoplazmonické struktury a v nich probíhající efekty pro kvantové technologie doc. Dr. Ing. I. Richter
KT22 Plasmonické nanostruktury a jejich biologické aplikace prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR)
KT23 Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR)
KT24 Kvantové vakuum jako nelineární prostředí doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
KT25 Studium zpoždění detekce fotonů Ing. J. Blažej, Ph.D.
KT26 Optimalizace elektronového svazku pro kompaktní FEL pomocí budícího laseru prof. S. Bulanov (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. O. Klimo, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.
KT27 Teoretické studium přenosu náboje v nanostrukturách doc. Ing. P. Jelínek, Ph.D. (FzÚ AV ČR)
KT28 Elektronová struktura nízkodimenziálních systémů doc. Ing. P. Jelínek, Ph.D. (FzÚ AV ČR)
KT29 Studium molekulárních systémů na površích pomocí rastrovací mikroskopie doc. Ing. P. Jelínek, Ph.D. (FzÚ AV ČR)
KT32 Impact of plasmonic nanoparticles on the exciton management in polymer nanocomposites doc. Dr. Ing. I. Richter, RNDr. J. Pfleger, CSc. (ÚMCh AV ČR)
KT34 Spatial light modulation based on thermo-optic effect Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
KT35 Sub-shot-noise interferometric scattering microscopy Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
KT38 Laserem indukovaná rentgenová parametrická down-konverze na III-V polovodičových heterostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR)
KT39 Terahertz nonlinearities in semiconductor nanostructures Mgr. H. Němec, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
KT40 Numerické simulace tepelně-optických jevů ve složitých laserových systémech Ing. O. Slezák, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), doc. Dr. Ing. I. Richter