Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2020-21

Seznam ke dni 21. 10. 2020.

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry musí být připraveno do konce října 2020.

Proto:

Student(ka):

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví/napíše zadavateli a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2020).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře):

  1. Pošle do 21. října 2020 zadání pro konkrétní téma sekretářce KFE paní Lucii Žárové.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student(ka)

1.

VÚ, BP Kompaktní systém pro čerpání mikročipových laserů s krystalem Nd:YAG Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. R. Švejkar  
2. VÚ, BP Vybrané aplikace mikročipového laseru Yb:YAG/Cr:YAG Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. R. Švejkar  
3. VÚ, BP Optické materiály s nízkou energií fononů dopované ionty vzácných zemin Ing. J. Šulc, Ph.D., Ing. R. Král, Ph.D., Ing. R. Švejkar  
4. BP, VÚ Diodově čerpaný mikročipový laser s krystalem alexandritu Ing. M. Fibrich, Ph.D., Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
5. RP, BP, VÚ, DP Generace krátkých pulsů metodou Q-spínání ve střední infračervené oblasti spektra Ing. R. Švejkar, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Jakub Voráček
6. RP, BP, VÚ, DP Studium spektroskopických vlastností aktivních prostředí laserů při teplotách 3.5 K Ing. R. Švejkar, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Dominika Popelavá
7. BP, VÚ, DP Multi-dopované diamantu podobné uhlíkové nanovrstvy Ing. T. Kocourek, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
8. BP, VÚ, DP Multibarevné laserové pole pro generaci vysokých harmonických frekvencí O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. M. Jurkovič (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. P. Gavrilov, CSc.  
9. BP, VÚ, DP Studium defokusace laserového svazku v plynu prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. J. Vábek  
10. BP, VÚ, DP Generace vysokých harmonických frekvencí pomocí ``dvoubarevného'' pole O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. J. Vábek  
11. BP, VÚ, DP Charakteristika tenkého kapalného terče pomocí optického sondovacího svazku T. Chagovets, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D., Ing. F. Grepl (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)  
12. BP, VÚ Diagnostika iontů urychlených z plazmatu petawattovým laserem Dr. L. Giuffrida (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
13. BP, VÚ Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu RNDr. Martin Mašek, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
14. BP, VÚ Simulace laserového urychlování protonů doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D.,  
15. BP, VÚ Vyhlazování multi-materiálových výpočetních sítí doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
16. BP, VÚ Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
17. BP, VÚ Studium konvergence Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metod doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
18. VÚ, DP Vysoce přesné algoritmy pro interpolace funkcí v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
19. BP, VÚ, DP Více-průchodová optická mikroskopie pro studium vzorků s nízkým kontrastem Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc., Ing. M. Albrecht (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)  
20. BP (VÚ) Kvantové vlastnosti plazmonických nanostruktur: analýza a simulace doc. Dr. Ing. I. Richter, doc. Ing. L. Kalvoda, CSc.  
21. BP (VÚ) Interakce kvantovaného optického pole s vybranými kvantovými systémy doc. Dr. Ing. I. Richter,  
22. BP (VÚ) Nelokální a kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. P. Kwiecien, Ph.D.  
23. BP (VÚ) Neklasické stavy světla: základní vlastnosti a možnosti jejich realizace Ing. M. Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
24. VÚ, DP Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
25. VÚ, DP Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
26. BP, VÚ, DP Příprava polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
27. BP, VÚ, DP Elektrická charakterizace jednotlivých polovodičových nanotyček Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
28. BP, VÚ, DP Využití elektronových a iontových svazků pro přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
29. BP Mikroskopie s vysokou snímkovací frekvencí Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
30. BP, DP Nanoskopie rozptýleného světla na molekulách Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
31. DP Korelativní mikroskopie rozptylových značek Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
32. BP, VÚ (DP) Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
33. BP, VÚ (DP) Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter,  
34. BP, VÚ (DP) Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter,  
35. BP, VÚ (DP) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
36. BP, VÚ (DP) Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
37. BP, VÚ (DP) Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter,  
38. BP, VÚ (DP) Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
39. BP, VÚ (DP) Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
40. BP, VÚ (DP) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
41. BP, VÚ (DP) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
42. BP, VÚ (DP) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur Ing. P. Kwiecien, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
43. BP, VÚ (DP) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
44. BP, VÚ (DP) Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
45. BP, VÚ (DP) Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
46. BP, VÚ (DP) Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
47. BP, VÚ (DP) Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
48. BP, VÚ, DP Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
49. BP, VÚ, DP Fluorescence buzená dvoufotonovou absorpcí entanglovaných párů fotonů Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
50. BP, VÚ, (DP) Spontánní parametrická sestupná konverze Ing. M. Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
51. RP, BP, VÚ, DP Ovlivňování fotofyzikálních vlastností molekul pomocí plazmonických nanostruktur RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D., Dr. P. Kapusta  
52. RP, BP, VÚ, DP Přenos elektronové excitační energie v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
53. RP, BP, VÚ, DP Látky s dlouhou dobou dohasínání luminescence RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
54. RP, BP, VÚ, DP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
55. RP, BP, VÚ, DP Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
56. RP, BP, VÚ, DP Agregací vyvolaná emise v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
57. RP, BP, VÚ, DP Termálně aktivovaná zpožděná fluorescence RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
58. RP, BP, VÚ, DP Vývoj nových plastických scintilátorů pro detekci ionizujícího záření RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
59. BP, VÚ Elektronika časové měřící ústředny pro kosmické projekty prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,  
60. RoP Programové vybavení pro zpracování časové informace z GNSS přijímače Ing. J. Blažej, Ph.D.,  
61. BP, VÚ Detektor jednotlivých fotonů pro aplikace v kosmických projektech prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,  
62. BP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření externista, Ing. J. Blažej, Ph.D.  
63. BP, VÚ Iontový zdroj těžko tavitelných prvků Ing. M. Martínková, Ph.D., prof. Ing. J. Král, CSc.  
64. BP, VÚ Magneto-plazmatický kompresor Ing. M. Martínková, Ph.D.,  
65. BP, VÚ Uhlíkové nanovrstvy Ing. M. Martínková, Ph.D., prof. Ing. J. Král, CSc.  
66. BP, VÚ Hypertermální zdroj iontů generovaný laserem Ing. M. Martínková, Ph.D.,  
67. BP, VÚ, DP Diodově buzený Tm:CaF2 laser Ing. M. Jelínek, Ph.D., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
68. BP, VÚ, DP Laser s nelineárním zrcadlem pro pasivní synchronizaci módů Ing. M. Jelínek, Ph.D., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
69. RP, BP Automatizace měření kvality laserového svazku Ing. M. Frank, Ing. David Vyhlídal, Ph.D.  
70. RP, BP Numerické modelování průběhu svazku v otevřeném rezonátoru Ing. M. Frank, Ing. David Vyhlídal, Ph.D., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
71. RP, BP Kompaktní, diodově buzený Nd:YVO4 laser generující v režimu kontinuální synchronizace módů Ing. M. Frank, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
72. BP, VÚ Eulerovské modelování interakce laserového záření s plazmatem prof. Ing. J. Limpouch, CSc., prof. Ing. R. Liska, CSc. Jiří Löffelmann

Preferovaný typ práce: RP = ročníková práce, BP = bakalářská práce, VÚ = výzkumný úkol, DP = diplomová práce.
Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.


Témata obsazená

U obsazeného tématu a již probíhajícího řešení je uvedená zkratka typu práce, který v daném školním roce probíhá: DP, VÚ, BP.

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student(ka)
1. DP Er,Pr:GGAG laser generující v oblasti 2.8 um Ing. R. Švejkar, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Bc. Tamara Jamborová
2. DP Charakterizace fokusovaných laserových svazků metodou ablačních imprintů na různých vlnových délkách Ing. T. Burian, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. J. Šulc, Ph.D., Ing. J. Dostál, Ph.D. (ÚFP AV ČR) Bc. Šimon Jelínek
3. BP ?? Ing. J. Cvrček, Ing. M. Jelínek, Ph.D. Ondřej Foršt
4. DP Mikroobrábění femtosekundovým laserem Ing. M. Nevrkla, Ph.D., Ing. A. Jančárek, CSc. Bc. Filip Vitha
5. BP Využití nanočástic při urychlování elektronů laserem Ing. S. Lorenz (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. M. Nevrkla, Ph.D. Alžběta Špádová
6. BP Elektronový transport a vlastnosti kontaktů v heterostrukturách na bázi GaN RNDr. P. Hubík, CSc. (FzÚ AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Kateřina Doležalová

7.

BP Nový řídící elektronický obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty prof. Ing. I. Procházka, DrSc., T. Novotný
8. BP Vláknové lasery pro testování biodegradovatelných optických vláken Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR), Ing. M. Jelínek, Ph.D. Bára Jiříčková
9. Studium vlivu vzdušné vlhkosti na měření pomocí hrotových mikroskopů RNDr. M. Ledinský, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Dominika Jurdová
10. DP Diodově buzený Nd,Gd:CaF2 laser s pasivní synchronizací módů generující sub-pikosekundové impulsy prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D. Bc. Milan Jandera
11. DP Scintilační heterostruktury s InGaN kvantovými jamami Ing. A. Hospodková, PhD. (FzÚ AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Jan Batysta
12. DP Počítačem generované hologramy pro efektivní mikro-obrábění Ing. J. Pilař, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Dominika Jochcová
13. DP Zobrazování s vysokorychlostní modulací fáze Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Martin Čičala
14. BP Topologické plazmonické nanostruktury doc. Dr. Ing. I. Richter, Pavel Stojaspal
15. BP Plazmonické nanostruktury a jejich využití v kvantovém zpracování informace doc. Dr. Ing. I. Richter, Ondřej Čermák
16. Vliv morfologie nanotyček ZnO na jejich elektrické vlastnosti Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Robert Hlaváč
17. Neklasické kvantové stavy světla doc. Dr. Ing. I. Richter, Bc. David Tomeček
18. Příprava nanotyček ZnO na substrátech modifikovaných fokusovanými elektronovými a iontovými svazky Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Kryštof Synek
19. Porovnání experimentálních uspořádání thuliových vláknových laserů s ohledem na jejich účinnost Ing. J. Aubrecht, Ph.D. (ÚFE AV ČR, FJFI), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Ondřej Schreiber
20. DP Analýza interakčních potenciálů s rozlišením jednotlivých molekul Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Kateřina Jiříková
21. BP Využití optických prvků s tekutými krystaly při zpracování materiálů pulzními lasery Ing. J. Vanda, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Kateřina Pilná
22. Lagrangeovské Lax-Wendroffovy metody pro hydrodynamiku Ing. P. Váchal, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc. Bc. Ivan Tarant