Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2013-14

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni. Studenti, kteří v zadaném tématu pokračují, si z daného souboru nevybírají.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry (kteří uvažují o konkrétním zápisu předmětu studentské práce do indexu) musí být hotovo do konce října 2013.

Postup:

Student:

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví zadavatele a v případě dohody si téma ujasní, upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2013).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře) na sekretariát:

  1. Nahlásí konkrétní téma.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Obory:
    "staré": FI, II - fyzikální inženýrství, inženýrská informatika,
    "nové" - po akreditaci: IF, FE, LPT (IF, LTE, ON);

Obory bc. studia - mimo závorky ("staré" budou letos naposledy);
obory mgr. studia - v závorce (teď jsou aktuální jen "nové" obory mgr. studia).

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Obor Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student
1. BP (VÚ) FI, (LTE) Pevnolátková laserová prostředí čerpaná diodou generující na vlnové délce 1,7 um Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Šulc, Ph.D. Indra
2. BP FI Er:YSGG laser prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Němec, Ph.D. Koutný
3. LTE Nd:YAG laser umožňující generaci na více vlnových délkách Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. T. Hambálek
4. ROPR, BP, (VÚ) FI, LPT (LTE) Diodově čerpané lasery ve viditelné oblasti s ionty přechodových kovů Ing. M. Fibrich, Ph.D., Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. V. Pavlovec
5. DP LTE Pevnolátkové lasery pracující při nízkých teplotách prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Šulc, Ph.D. Hubka
6. BP FI Lasery generující v IČ oblasti spektra čerpané Er:YLF laserem prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Němec, Ph.D. Z. Řežábková
7. ROPR, BP (VÚ) FI, LPT (LTE) Diodově buzený laser na Er:Yb skle prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek  
8. ROPR, BP (VÚ) FI, LPT (LTE) Lasery s kulovými mikrorezonátory Ing. M. Jelínek, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. J. Černohorská
9. ROPR, BP (VÚ) FI, LPT (LTE) Modelování a měření přenosových charakteristik Braggovských vláken prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek  
10. BP (VÚ) FI, II (IF) Interakce ultraintenzivních laserových svazků s pevnými terči Ing. J. Pšikal, Ph.D., M. Matys
11. BP (VÚ) FI, II (IF) Urychlování elektronů v laserovém plazmatu Ing. J. Pšikal, Ph.D., Dr. Naveen Chandra Pathak (Fyzikální Ústav AV ČR, projekt ELI-Beamlines)  
12. BP (VÚ) FI, II, (IF) Paralelní částicové simulace na výkonných superpočítačích Ing. J. Pšikal, Ph.D.,  
13. ROPR, BP (VÚ) FI, II, LTP (IF, LTE, ON) Generace neutronů vysokointenzitními lasery prof. Ing. L. Drška, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr.  
14. BP (VÚ) II (IF) Rekonstrukce, remap a limitování tenzorů Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
15. BP (VÚ) FI,II (IF, LTE, ON) Zapálení inerciální fúzi rázovou vlnou Ing. O. Klimo, Ph.D.,  
16. BP FI, II Časová integrace v Lagrangeovské hydrodynamice Ing. P. Váchal, Ph.D.,  
17. BP FI, II Generátor voronoiovské sítě pro Lagrangeovsko-Eulerovskou hydrodynamiku Ing. P. Váchal, Ph.D.,  
18. BP (VÚ) FI (ON) XUV kontaktní mikroskopie v oblasti 300 až 500 eV doc. Ing. L. Pína, DrSc.,  
19. BP (VÚ) FI (ON) 2D mapování povrchu pomocí rtg. fluorescence Mgr. L. Švéda, Ph.D.,  
20. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Rtg. ray-tracing s použitím karet Nvidia Tesla/Fermi Mgr. L. Švéda, Ph.D.,  
21. BP (VÚ) FI (ON) XUV transmisní spektrometr/monochromátor Ing. A. Jančárek, CSc.,  
22. BP (VÚ) FI (ON) Rtg. difraktivní mřížky doc. Ing. L. Pína, DrSc., prof. Ing. P. Fiala, CSc.  
23. BP (VÚ) FI (ON) Laserové texturování povrchu materiálů Ing. P. Gavrilov, CSc.,  
24. BP (VÚ) FI (ON) Barevná obrazová holografie Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D.  
25. BP (VÚ) FI (ON) Pokročilé optické prvky pro ochranu dokumentů Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. J. Svoboda, Ph.D.  
26. BP (VÚ) FI (ON) Syntetická holografie v reálném čase pro 3D vizualizaci Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Nývlt  
27. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Iterativní optimalizace optických prvků na grafických kartách Ing. M. Nývlt, Ing. M. Škereň, Ph.D.  
28. BP (VÚ) FI (ON) Algoritmy pro fázovou rekonstrukci v tomografii Ing. M. Nývlt, Ing. M. Škereň, Ph.D.  
29. BP (VÚ) FI (ON) Optimalizace prostorových fázových modulátorů pro použití v holografii Ing. M. Nývlt, Ing. M. Škereň, Ph.D.  
30. BP (VÚ) FI (ON) Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. J. Svoboda, Ph.D., Ing. M. Škereň, Ph.D.  
31. BP (VÚ) FI (ON) Syntetická obrazová holografie Ing. J. Svoboda, Ph.D., Ing. M. Škereň, Ph.D.  
32. BP (VÚ) FI (ON) Mechanická replikace optických mikro a nano struktur Ing. J. Svoboda, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D.  
33. BP (VÚ) FI (ON) Vytváření difraktivních struktur pomocí holografické manipulace s nanočásticemi ve fotopolymerizujících záznamových systémech Ing. M. Květoň, Ph.D.,  
34. BP (VÚ) FI (ON) Kopírování mikro a nanostruktur pro optiku pomocí galvanoplastiky Ing. M. Květoň, Ph.D.,  
35. BP (VÚ) FI (ON) Měření vlastností objemových fázových difraktivních struktur vytvořených v optických záznamových materiálech Ing. M. Květoň, Ph.D.,  
36. ON Šum holografických záznamových materiálů prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Škereň, Ph.D.  
37. BP (VÚ) FI (ON) Usměrnění bílého světla při korekci difraktivními elementy prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. J. Svoboda, Ph.D.  
38. BP (VÚ) FI (ON) Vysoce rozlišovací spektrometr prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Květoň, Ph.D.  
39. BP (VÚ) FI (ON) Syntetická Lippmannova barevná fotografie prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Květoň, Ph.D.  
40. BP, VÚ FI (ON) Fyzikální chování vybraných metamateriálů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
41. BP (VÚ) FI (ON) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
42. BP, VÚ FI (ON) Rezonanční efekty v plazmonických nanostrukturách pro senzorické aplikace doc. Dr. Ing. I. Richter,  
43. BP (VÚ) FI (ON) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
44. BP (VÚ) FI (ON) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
45. BP (VÚ) FI (ON) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
46. BP (VÚ) FI (ON) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
47. BP (VÚ) FI (ON) Příprava koloidních roztoků nanočástic ušlechtilých kovů: značky pro biomedicinské aplikace Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška  
48. BP (VÚ) FI (ON) Příprava samonosných monovrstev z plazmonických nanočástic Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška  
49. BP (VÚ) FI (ON) Modelování optických vlastností koloidních roztoků plazmonických nanočástic Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška, doc. Ing. M. Šiňor, Dr.  
50. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Příprava mikro- a nanostrukturovaných terčů pro experimenty s ultrakrátkými intenzivními laserovými pulzy RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, Ing. O. Klimo, Ph.D.  
51. BP (VÚ) FI (ON) Metalodielektrické nanostruktury pro fotoniku a plazmoniku RNDr. J. Proška, doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. L. Štolcová  
52. BP (VÚ) FI (ON) Povrchově modifikované nanočástice pro senzoriku a diagnostiku v biomedicíně RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný, Ing. L. Štolcová, Dr. Z. Hodný (ÚMG AVČR), doc. M. Procházka (MFF UK)  
53. BP (VÚ) FI (ON) Příprava metalodielektrických nanomateriálů pro senzory na principu SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, Ing. F. Novotný, doc. M. Procházka (MFF UK)  
54. BP (VÚ) FI (ON) Příprava periodických polí subvlnových apertur v ultratenkých zlatých a stříbrných fóliích RNDr. J. Proška, Ing. A.Kromka, Ph.D. (FZÚ AV ČR), Ing. L. Štolcová  
55. BP (VÚ) FI (ON) Příprava substrátů pro SERS pomocí samouspořádání částic na strukturovaných podložkách Ing. L. Štolcová, RNDr. J. Proška, doc. M. Procházka (MFF UK)  
56. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Ovlivňování fotofyzikálních vlastností molekul pomocí plazmonických nanostruktur RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
57. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Látky s dlouhou dobou dohasínání fluorescence RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
58. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Přenos excitační energie v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
59. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
60. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
61. ROPR, BP (VÚ) FI, LPT (LTE, ON) Řízení časové ústředny pro kosmické projekty Ing. J. Kodet, Ph.D., prof. Ing. I. Procházka, DrSc.  
62. ROPR, BP (VÚ) FI, LPT (LTE, ON) Elektronický řídící obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,  
63. ROPR, BP (VÚ) FI, LPT (LTE, ON) Laserový dálkoměr pro výzkum planet nebo asteroidů prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,  
64. BP (VÚ) FI, LPT (LTE, ON) Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec (Geartec), prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D.  
65. ROPR, BP FI, LPT Nástroje pro distribuci SLAX Ing. J. Blažej, Ph.D., T. Matějíček  
66. BP FI Testy časové základny na bázi GPS přijímače TM-4 prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,  
67. BP (VÚ) FI, LTE (LTE, OF, IF) Modifikace fyzikálních vlastností polymerů ozařováním energetickými ionty prof. Ing. J. Král, CSc.,  
68. BP FI Koeficienty odprašování kovových materiálů ionty plynů s energií 1 - 10keV prof. Ing. J. Král, CSc.,  
69. BP (VÚ) FI (LTE, ON) Vlastnosti iontů generovaných v nizkotlakém výboji s elektrony oscilujícími v sedlovém poli prof. Ing. J. Král, CSc.,  
70. BP, DP, VÚ   Generace attosekundových pulsů pomocí intenzivního femtosekundového laseru Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
71. BP, DP, VÚ   Zdroje krátkovlnného záření generovaného v horkém plazmatu vytvořeném laserem Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
72. RoP, BP, VÚ LPT, FE, LTE Impulsní zdroj pro polovodičovou laserovou diodu a charakterizace záření doc. Ing. M. Čech, CSc., Ing. David Vyhlídal  
73. RoP, BP, VÚ LPT, LTE Programové vybavení pro ovládání laserového družicového radaru na bázi technologie HTML a Java doc. Ing. M. Čech, CSc., Ing. David Vyhlídal  
74. RoP, BP, VÚ LPT Řídící elektronika pro řízení DC servomotorů doc. Ing. M. Čech, CSc., Ing. David Vyhlídal  
75.   Zvýšení kvality kontrastu interferenčního pole pro projekční moaré topografii. doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (Toptec Liberec), Ing. M. Škereň, Ph.D. J. Křížek