Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2019-20

Seznam ke dni 17. 10. 2019.

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry musí být připraveno do konce října 2019.

Proto:

Student(ka):

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví/napíše zadavateli a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2019).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře):

  1. Pošle do 20. října 2019 zadání pro konkrétní téma sekretářce KFE paní Ivě Ornové.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student(ka)

1.

VÚ, BP Kompaktní systém pro čerpání mikročipových laserů s krystalem Nd:YAG Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. R. Švejkar  
2. VÚ, BP Vybrané aplikace mikročipového laseru Yb:YAG/Cr:YAG Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. R. Švejkar  
3. VÚ, BP Optické materiály s nízkou energií fononů dopované ionty vzácných zemin Ing. J. Šulc, Ph.D., Ing. R. Král, Ph.D., Ing. R. Švejkar  
4. VÚ, DP Kryogenně chlazené diodově čerpané pevnolátkové lasery s aktivním prostředím Er:GGAG Ing. R. Švejkar, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
5. BP Výstupní charakteristiky oku-bezpečného laserového systému Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
6. BP, VÚ Diodově čerpaný mikročipový laser s krystalem alexandritu Ing. M. Fibrich, Ph.D., Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
7. BP, VÚ, DP Optimalizace diodově buzeného Nd:CaF_2/SrF_2 laseru generujícího sub-pikosekundové pulsy prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
8. BP, VÚ, DP Optimalizace diodově buzeného Tm:CaF_2 laseru generujícího v oblasti 2 \mu m v režimu synchronizace módů prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
9. DP Femtosekundový Ti:safírový oscilátor Ing. M. Frank, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. (Bc. Jan Olšan)
10. RP, BP Kompaktní, diodově buzený Nd:YVO_4 laser generující v kontinuální synchronizaci módů prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Frank  
11. BP, VÚ, DP Širokopásmový opticko-vláknový thuliem dopovaný zdroj zesílené spontánní emise Ing. J. Aubrecht, Ph.D. (ÚFE AV ČR, FJFI), Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR)  
12. VÚ, DP Polarimetrie tepelně zatížených optických komponent laserového systému Bivoj Ing. O. Slezák, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
13. BP, VÚ, DP Diagnostika výstupního svazku 100J kilowattového více-deskového laseru Bivoj Ing. J. Pilař, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
14. BP, VÚ, DP Tvarování ns pulsů pro vysokoenergetický laserový systém Bivoj Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
15. BP, VÚ, DP Aplikace adaptivní smyčky k optimalizaci fokusu laserového svazku Ing. J. Pilař, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
16. BP, VÚ, DP Laser plasma electron accelerators for medical applications Mgr. G. M. Grittani, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines),  
17. BP Laser diagnostics for a laser-plasma electron accelerator C. M. Lazzarini, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines),  
18. BP, VÚ, DP Multibarevné laserové pole pro generaci vysokých harmonických frekvencí O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. M. Jurkovič (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. P. Gavrilov, CSc.  
19. DP Optimalizace časových parametrů a tvarování impulzů vysokovýkonného pikosekundového laserového systému. Temporal optimization and pulse-shaping of high-power picosecond laser system Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE),  
20. VÚ, DP Hybridní vláknový Yb předzesilovač sub-pikosekundových pulsů s Yb:YAG koncovým stupněm. Hybrid sub-picosecond Yb-fiber preamplifier with Yb:YAG booster amplifier Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE),  
21. BP, VÚ, DP Femtosekundový laser s Yb-dopovaným aktivním prostředím. Femtosecond Yb-doped laser Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE),  
22. BP, VÚ, DP Femtosekundový laser ve střední infračervené oblasti. Femtosecond mid-infrared laser Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE),  
23. BP, VÚ, DP Automatizovaný skenovací detektor pro měření kvality svazku ve střední infračervené oblasti spektra Ing. O. Novák, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
24. BP Testování lepidel pro lepení tenkodiskových aktivních prostředí Ing. J. Cvrček, Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
25. BP, VÚ Eulerovské modelování interakce laserového záření s plazmatem prof. Ing. J. Limpouch, CSc., prof. Ing. R. Liska, CSc.  
26. BP Komprese chirpovaného pulsu ve femtosekundovém laserovém systému PULSAR a její optimalizace Ing. P. Hříbek, CSc., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
27. VÚ, DP Zlepšení parametrů impulsu femtosekundového laseru PULSAR Ing. P. Hříbek, CSc., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
28. BP, VÚ, DP Plazmové jevy při šíření pikosekundového laserového impulsu prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. P. Hříbek, CSc.  
29. BP, VÚ Interakce laserového záření s plazmatem v podmínkách inerciální fúze doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.,  
30. BP, VÚ nterakce intenzivního laserového záření s hustým podkritickým plazmatem doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.,  
31. BP, VÚ, DP Diagnostika iontů urychlených z plazmatu petawattovým laserem Dr. L. Giuffrida (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
32. BP, VÚ, DP Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu RNDr. Martin Mašek, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
33.   Řezání a vrtání speciálních kovových kompozitů Ing. P. Gavrilov, CSc.,  

34.

BP, VÚ, DP Interferometrická tomografie plynových trysek Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. M. Albrecht (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)  
35. BP, VÚ, DP Pokročilé terče pro generaci vysokých harmonických frekvencí pomocí modulace prostředí akustickou vlnou Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. O. Finke (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)  
36. BP, VÚ, DP Plazmové zdroje krátkovlnného záření vytvářené intenzivním laserem Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Dr. Dong-Du Mai, Dipl. Phys (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)  
37. BP (VÚ) Kvantové vlastnosti plazmonických nanostruktur: analýza a simulace doc. Dr. Ing. I. Richter, doc. Ing. L. Kalvoda, CSc.  
38. BP (VÚ) Interakce kvantovaného optického pole s vybranými kvantovými systémy doc. Dr. Ing. I. Richter,  
39. BP (VÚ) Nelokální a kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. P. Kwiecien, Ph.D.  
40. BP (VÚ) Neklasické stavy světla: základní vlastnosti a možnosti jejich realizace Ing. M. Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
41. VÚ, DP Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
42. VÚ, DP Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
43. BP, VÚ, DP Příprava polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
44. BP, VÚ, DP Elektrická charakterizace jednotlivých polovodičových nanotyček Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
45. BP, VÚ, DP Využití elektronových a iontových svazků pro přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
46. BP Mikroskopie s vysokou snímkovací frekvencí Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
47. BP, DP Nanoskopie rozptýleného světla na molekulách Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
48. DP Korelativní mikroskopie rozptylových značek Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
49. BP, VÚ (DP) Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
50. BP, VÚ (DP) Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter,  
51. BP, VÚ (DP) Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter,  
52. BP, VÚ (DP) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
53. BP, VÚ (DP) Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
54. BP, VÚ (DP) Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter,  
55. BP, VÚ (DP) Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
56. BP, VÚ (DP) Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
57. BP, VÚ (DP) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
58. BP, VÚ (DP) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
59. BP, VÚ (DP) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur Ing. P. Kwiecien, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
60. BP, VÚ (DP) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
61. BP, VÚ (DP) Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
62. BP, VÚ (DP) Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
63. BP, VÚ (DP) Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
64. BP, VÚ (DP) Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
65. BP, VÚ Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
66. BP Fluorescence buzená dvoufotonovou absorpcí entanglovaných párů fotonů Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
67. BP Využití multi-excitonové generace pro fotovoltaiku třetí generace Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
68. RP, BP, VÚ, DP Ovlivňování fotofyzikálních vlastností molekul pomocí plazmonických nanostruktur RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D., Dr. P. Kapusta  
69. RP, BP, VÚ, DP Přenos elektronové excitační energie v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
70. RP, BP, VÚ, DP Látky s dlouhou dobou dohasínání luminescence RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
71. RP, BP, VÚ, DP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
72. RP, BP, VÚ, DP Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
73. RP, BP, VÚ, DP Agregací vyvolaná emise v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
74. RP, BP, VÚ, DP Termálně aktivovaná zpožděná fluorescence RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
75. RP, BP, VÚ, DP Vývoj nových plastických scintilátorů pro detekci ionizujícího záření RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
76. BP, VÚ, DP Simulace PIXE spekter Ing. J. Voltr, CSc.,  
77. BP, VÚ, DP SW nástroje pro vyhodnocování zpětného rozptylu (RBS) Ing. J. Voltr, CSc.,  
78. BP, VÚ, DP Diagnostika a řízení svazku v iontovém kanále Ing. J. Voltr, CSc.,  

Preferovaný typ práce: RP = ročníková práce, BP = bakalářská práce, VÚ = výzkumný úkol, DP = diplomová práce.
Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.


Témata obsazená

U obsazeného tématu a již probíhajícího řešení je uvedená zkratka typu práce, který v daném školním roce probíhá: DP, VÚ, BP.

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student(ka)
1. DP Studium plazmatu vytvořeného besselovským svazkem Ing. M. Nevrkla, Ph.D., Ing. A. Jančárek, CSc.  
2. BP Vláknové lasery pro testování biodegradovatelných optických vláken Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR) Bára Jiříčková
3. BP Kompaktní laserové urychlovače elektronových svazků Ing. D. Mašlárová, doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D., Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR)  
4. Modelování absorbce laseru pomocí trasování paprsků prof. Ing. R. Liska, CSc. Bc. Lejla Oweisová
5. Fázová modulace laserového svazku pro mikro-obrábění Ing. J. Pilař, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Frank Bc. Dominika Jochcová